خری به درختی بسته بود شیطان خر را باز…

22071120_813363968838362_1002416272777936896_n خری به درختی بسته بود شیطان خر را باز…

خری به درختی بسته بود، شیطان خر را باز کرد.
.
.

خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد.
.
.

زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید؛ تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش.
.
.

صاحب خر وقتی صحنه را دید؛ عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت.
.
.

صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد، صاحب خر را از پای درآورد …!
.
.

به شیطان گفتند: چکار کردی؟!!!
.
.

گفت: من فقط یک خر را رها کردم!

بازاریابی استارتاپ آموزش مدیریت وب سئو اخبار خر شیطان

نوشته خری به درختی بسته بود شیطان خر را باز… اولین بار در سئو تبریز پدیدار شد.